Piškotki
Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletnem mestu ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Vprašajte strokovnjaka

Ime:
 
Priimek:
 
Naziv podjetja:
 
E-naslov:
   
Telefon:
Zadeva:
 
Dopolnite naročilo z vašim komentarjem (npr. že poslujem z Banko Koper):
 
Prejeti želim potrdilo o oddanem povpraševanju na e-naslov:
   

KONTAKT

Ime:
 
Priimek:
 
Naziv podjetja:
 
E-naslov:
 
Telefon:

 
Vaš komentar:
 
Prejeti želim potrdilo o posredovanem sporočilu na e-naslov:
   

Naročite svetovalcaIme:
 
Priimek:
 
Naziv podjetja:
 
E-naslov:
   
Telefon:
Željeni datum klica:
Željena ura klica:
Namen svetovanja:
 
Prejeti želim potrdilo o oddanem povpraševanju na e-naslov:
   

PRITOŽBA

Ime:
Priimek:
Naziv podjetja:
E-naslov:
 
Telefon:

 
Kraj na katerega se nanaša pritožba:
 
Datum, na katerega se nanaša pritožba:
Vaš komentar:
 
Želim prejeti odgovor o rešitvi pritožbe
Prejeti želim potrdilo o posredovanem sporočilu na e-naslov:
   

BANKA ZA VAS


Naročila ponudbe

STOPITE V STIK Z NAMI

vprašanja in mnenja
080 13 18
info@banka-koper.si
Bankomati
  Facebook/Banka.Koper 

Poslovalnice
IŠČI PO SPLETNEM MESTU
V OSPREDJU
 • poslovne kartice
 • lizing
 • krediti
 • Posluh 100 %

Zavarovanje poslovanja

Na vstopno stran
Tiskanje dokumenta
Pošlji povezavo prijatelju
Nazaj na prejšnjo stran
Predlog
Banka Koper - Zavarovanje poslovanjaOdprava tveganj izpolnitve pogodbenih obveznosti poslovnega partnerja je glavna skrb vsakega podjetnika. Za zavarovanje poslovanja vam nudimo vrsto rešitev.      

GARANCIJA
 

Storitvena garancija
Ali morate svojemu poslovnemu partnerju zagotoviti resnost pri oddaji ponudbe, odličnost pri izvedbi del, odpravo morebitnih skritih napak,...? Izberite Storitveno garancijo Banke Koper.

Plačilna garancija
Ali si želi vaš poslovni partner zagotoviti resnosti plačila blaga, storitve? Morda potrebujete garancijo za zavarovanje kredita, lizinga? Izberite Plačilno garancijo Banke Koper.

DOKUMENTARNI AKREDITIV

Dokumentarni akreditiv
Ali želite zavarovati svoje poslovanje pri nakupu ali prodaji blaga in storitve? Izberite najvarnejši plačilni instrument, Dokumetarni akreditiv Banke Koper. 

DOKUMENTARNI INKASO

Dokumentarni inkaso
Ali želite poslovati v mednarodnem plačilnem prometu in pri tem imeti pomoč banke pri izvedbi plačila? Izberite Dokumentarni inkaso Banke Koper.

IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI

Obrestni izvedeni finančni instrumenti
Ali ste pri vašem poslovanju izpostavljeni tveganju spremembe obrestnih mer? Morda imate kredit in/ali depozit s spremenljivo (ali fiksno) obrestno mero, razmere na trgu pa so za vas neugodne? Izberite primeren Obrestni izvedeni finančni instrument Banke Koper za zaščito pred obrestnim tveganjem.

Valutni izvedeni finančni instrumenti
Ali poslujete na mednarodnem trgu in bi se radi zaščitili pred neugodnim gibanjem deviznih tečajev? Morda imate planirane denarne prilive ali odlive v tujih valutah in tvegate, da se bo devizni tečaj v prihodnosti obrnil v neugodno smer? Izberite primeren Valutni izvedeni finančni instrument Banke Koper za zaščito pred tečajnim tveganjem. 

ZAVAROVANJE KLJUČNIH OSEB KREDITOJEMALCEV

Zavarovanje ključnih oseb kreditojemalcev
Gre za posebno obliko zavarovanja, ki omogoča da se v primeru smrti ali trajne delovne nezmožnosti ključne osebe kreditne obveznosti poplačajo s strani zavarovalnice.

VSE KAR MORATE VEDETI O ZAVAROVANJU POSLOVANJA

 • Katere pogodbene stranke nastopajo pri garancijskem poslovanju?
  • Naročnik (nalogodajalec) – komitent, s katerim banka sklene pogodbo o izdaji garancije
  • Upravičenec – oseba, ki s strani naročnika pričakuje bodisi plačilo bodisi izvedbo določenega posla
  • Garant – banka, katera se z izdajo garancije zavezuje, da bo »na prvi poziv« in »brez ugovora«  izpolnila oziroma plačala obveznost, ki je navedena v bančni garanciji (v primerih, ko naročnik ne izpolni svoje obveze do upravičenca)
 • Kakšni so nameni posamezne garancije (namen/znesek/rok veljavnosti)?

  Garancija za resnost ponudbe:

  • Namen: izdaja se ob javnih razpisih, predvsem za večja investicijska dela. Razpisnik se z bančno garancijo želi zavarovati pred neresnostjo ponudnika, ki se lahko odraža na ta način, da ponudnik prekliče ali spremeni ponudbo, ali da, potem ko je bil izbran na razpisu, ne podpiše pogodbe in izda garancijo za dobro izvedbo posla.
  • Znesek garancije: naveden je v pogojih razpisne dokumentacije; običajno se giblje med 2 % - 5 % ponudbe.
  • Rok veljavnosti: običajno je kratkoročna (rok za izbiro najugodnejšega ponudnika).

  Garancija za dobro izvršitev posla:

  • Namen: upravičencu zagotavlja plačilo z garancijo določenega zneska, če naročnik garancije svojih pogodbenih obveznosti ne bi izvršil pravočasno ali v celoti. Garancija krije plačilo vnaprej dogovorjene odškodnine ali pa plačilo pogodbene kazni.
  • Znesek garancije: kot je določen v pogodbi. Običajno med 5 % in 20 % pogodbene vrednosti.
  • Rok veljavnosti: do izpolnitve pogodbe (povprečno 1 do 2 leti - v tem roku je krito tudi garancijsko obdobje za material in opravljeno delo, če le-to ni krito z garancijo za odpravo napak v garancijski dobi).
  Garancija za odpravo napak v garancijski dobi:
  • Namen: zavaruje upravičenčeve zahtevke za odpravo napak na blagu ali opravljeni storitvi proti naročniku garancije, in sicer za napake, ki se pojavijo šele po prevzemu blaga oziroma po opravljeni storitvi.
  • Znesek garancije: kot je določen v pogodbi. Običajno med 5 % in 20 % pogodbene vrednosti.
  • Rok veljavnosti: odvisno od narave posla. Pogosto je ta rok eno leto do dobave blaga, v primeru gradbenih pogodb pa določeno število let po prevzemu objekta (določeno v pogodbi).

  Garancija za vračilo avansa:

  • Namen: zavaruje kupca pred izgubo plačanega predplačila prodajalcu, če le-ta ne bi izpolnil svojih pogodbenih obveznosti (npr. ne bi začel z izvajanjem del, bi odpravil blago za katero je kupec plačal avans,...).
  • Znesek: je enak znesku dogovorjenega predplačila.
  • Rok veljavnosti: običajno je izenačen s pogodbenim rokom, določenim za izpolnitev prodajalčeve/izvajalčeve obveznosti, podaljšan za rok uveljavljanja zahteve za plačilo po garanciji.

  Garancija za zanesljivost plačila:

  • Namen:
   • izdaja se pri prodajah na odprti račun kot zavarovanje proti tveganju neplačila s strani kupca - garancija za zavarovanje plačila blaga, storitev,
   • izdaja se kot zavarovanje pred tveganjem neplačila zapadlih obrokov najetega finančnega kredita (lizinga) s stranki kreditojemalca/lizingojemalca (naročnika garancije) - garancija za zavarovanje plačila kreditnih/lizing obveznosti.
  • Znesek: enak višini blagovnega oz. finančnega kredita/lizinga (pri garanciji za zavarovanje finančnega kredita je znesek garancije praviloma povečan za pripadajoče obresti in stroške).
  • Rok veljavnosti: običajno 15 do 30 dni po roku zapadlosti plačila za zadnjo predvideno dobavo blaga, oziroma po roku zapadlosti v plačilo zadnjega obroka po kreditu/lizingu.
 • Kako lahko zavarujem garancijo?

  Oblika zavarovanja je odvisna od vaše bonitete pri Banki Koper ter od časa trajanja in zneska garancije.

  Osnovna in hkrati obvezna oblika zavarovanja so menice. Poleg menic so možne naslednje oblike zavarovanj:

  • bančna vloga ali denarju podoben instrument,
  • zastava vrednostnih papirjev,
  • zastava enot premoženja investicijskih skladov,
  • zastava nepremičnin ali premičnin,
  • odstop denarnih terjatev v zavarovanje,
  • zavarovanje pri zavarovalnici,
  • poroštvo,
  • garancije,
  • ostale oblike, ki pomenijo za banko ustrezno kritje.
 • Ali banko pri izdaji garancije zanima osnovni posel (pogodbeno razmerje) med naročnikom garancije in upravičencem iz garancije?

  Izdaja garancije je od osnovnega posla neodvisen posel, zato banka ob izdaji posamezne vrste garancije sledi zahtevku komitenta (vlogi za izdajo garancije).

 • Ali mora upravičenec iz garancije dokazovati utemeljenost terjatve?

  Ker garancija velja  na prvi poziv, bo banka garancijo unovčila na osnovi upravičenčeve pisne zahteve.

  Pri dokumentarnih garancijah je unovčitev garancije pogojena z izpolnitvijo določenih pogojev s strani upravičenca do garancije (najpogosteje se ti pogoji  nanašajo na predložitev določenih dokazil oziroma dokumentov).

 • Katero dokumentacijo potrebujem za odobritev garancije?
   Pravne osebe:
  • vloga za odobritev garancije s predstavitvijo podjetja oz. dejavnosti,
  • veljavni osebni dokument in izpisek z osebno davčno številko zakonitega zastopnika in ostalih pooblaščenih oseb,
  • računovodski izkazi za zadnja tri leta (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, razporeditev dobička) s poslovnim poročilom ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
  • pojasnila k računovodskim izkazom,
  • sklepne ugotovitve zadnjega revizijskega pregleda pri dolžniku, če je revizija opravljena (za podjetja, ki so zavezana reviziji),
  • dokumenti povezane z ureditvijo zavarovanja,
  • dokumenti povezane z vrsto oz. namenom garancije.

  Zasebniki:

  • vloga za odobritev garancije,
  • dovoljenje za opravljanje dejavnosti oz. odločbo o vpisu v ustrezen register, ki ga vodi pristojna organizacija (zdravniki, notarji, zobozdravniki, kmetje,...),
  • obrazec "Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti" skupaj z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za zadnja tri leta ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
  • potrdilo o plačanih davčnih obveznostih,
  • veljavni osebni dokument nosilca dejavnosti in pooblaščenih oseb ter izpisek z osebno davčno številko pooblaščenih oseb,
  • dokumenti povezani z ureditvijo zavarovanja,
  • dokumenti povezani z vrsto oz. namenom garancije.
 • Kaj je izjava o izdaji garancije?

  V postopkih javnega naročanja morajo ponudniki zavarovati izpolnjevanje svojih obveznosti do naročnikov z bančnimi garancijami. V veliko primerih, na primer za zavarovanje izpolnjevanja svojih obveznosti po razpisih, zadošča izjava banke o izdaji garancije (izjava o izdaji garancije za dobro izvedbo posla, izjava o izdaji garancije za odpravo napak v garancijskem roku). Te izjave so običajno zavezujoče, saj ob podpisu pogodbe med naročnikom in ponudnikom javnega naročanja nastopi obveza banke za izdajo garancije na podlagi izdane izjave. Zahteva po garancijah oziroma izjavah je odvisna od javnega naročila (v odvisnosti od zahtev posameznih naročnikov).

NAROČANJE NA E-NOVICE

E-naslov:
 
 
Vrsta novic:  

Želim se:


VSA PONUDBA   VSA PONUDBA
2342
2 (ver.: 1.0.0.32751 @ 26.04.2015 10:20)